over ons

ONTSTAAN WZG VOORKEMPEN

 

WZG Voorkempen wenst een nieuwe thuis te zijn voor haar bewoners. Binnen deze veilige thuis mag de bewoner zijn leven verder zetten binnen het kader van een aangenaam woon-en leefklimaat.

 

Als organisatie zijn we nog erg jong, maar we zijn ook rijk aan ervaring. Met de veranderende markt voor wonen en zorg voelden we een nood om ons te wapenen tegen een onzekere toekomst. En dat is exact wat we deden. We fungeerden eerst als twee aparte OCMW-instellingen, maar nu zijn we één welzijnsvereniging met oog voor zowel de kwaliteit van zorg voor de bewoners als werkzekerheid voor onze medewerkers. We bundelden onze krachten ook zeer bewust met elkaar en niet met private partners zodat we alles betaalbaar kunnen houden en efficiënt kunnen werken. We kunnen dus zonder twijfel beroep doen op jarenlange ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener en aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aanbieden.

 

De voorgeschiedenis van WZC Verbert-Verrijdt gaat terug tot in de jaren 1800. Vooraleer het gebouw een woonzorgcentrum werd, werd het in 1861 geopend als gasthuis. In het gasthuis verbleven zowel weeskinderen als volwassenen. Het was een toevluchtsoord voor de armen waar ze beroep konden doen op verpleging, kraamzorg of medische verzorging. Voor dit alles konden ze rekenen op de zusters Maricolen-Franciscanessen, die het gasthuis bemanden. Het gasthuis werd later omgebouwd tot een noodhospitaal toen een brandbom bijna alles vernietigde. In het noodhospitaal verzorgden de zusters samen met helpers van het Rode Kruis mensen uit Schoten. Na de oorlog werd het noodhospitaal omgevormd tot een kraaminrichting gekend als Het Moederhuis van Schoten. Het Moederhuis bracht twee legendarische figuren voort, namelijk zuster Alberta, die als vroedvrouw ongeveer 30.000 kindjes ter wereld bracht, en zuster Maria, onderwijzeres, dirigente en Alberta’s steun en toeverlaat. Samen namen zij ook de parochiale werking voor zich. In 1959 werden de eerste stappen ondernomen om Verbert-Verrijdt te transformeren tot het icoon en woonzorgcentrum dat het nu is.

Bron: Beeldbank Schoten

WZC Rustenborg heeft net zoals WZC Verbert Verrijdt een rijke voorgeschiedenis. Ons verhaal begint in 1892, wanneer Eerw. Hr. De Ridder een stuk grond schonk aan de gemeente voor de bouw van een nieuw gasthuis. Ook hier stonden zusters in voor de verzorging van de ouderlingen, nl. de zusters Annonciaden. Het gasthuis bestond uit een rusthuis, een boerderij, een lazaret en een dodenhuisje. Ook was er een boomgaard en een tuintje waar verse groenten gekweekt werden. De aalmoezenier van het gasthuis woonde in een pastoorswoning die later werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw politiegebouw. In 1975 werd er besloten om over te gaan tot de bouw van een nieuw rustoord aan de Koolsveldlaan. Het nieuwe gebouw genaamd ‘Rustenborg’ werd opgericht door het OCMW en in gebruik genomen in 1977. Deze grote vernieuwing was erg vooruitstrevend in de jaren 70. Het oude gasthuis kreeg ook een nieuwe invulling. In de rechtervleugel van het gasthuis werd de politie ondergebracht en het overige gedeelte werd gebruikt als ontmoetingsruimte. In de overige ruimte werden culturele activiteiten georganiseerd. De kapel werd omgedoopt tot ‘Kapeltheater’ en ook de bibliotheek vond een onderkomen in het gebouw. Half in de jaren 80 bleek er een tekort aan opvang voor minder valide bejaarden. Om aan dit tekort te voldoen, werd er overgegaan tot verbouwingen. Ook voor bejaarden met dementie werd een nieuwe afdeling voorzien. In 1992 begonnen de verfraaïingswerken. Het doel was om een volledig dienstencentrum uit te bouwen voor het OCMW met een aparte ingang voor het rusthuis. Ook werd er een afdeling voorzien voor zware zorgbehoevenden. In 1994 kwam de nieuwbouw in gebruik. In 1997 werd het gasthuis omgevormd tot een volwaardig cultureel centrum en in 2000 werd het opnieuw geopend. In 2004 werd beslist om 28 zorgwoningen te bouwen zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig konden wonen. De vraag naar flats voor senioren werd ook alsmaar groter. Zo kwam er in 2008 ‘De Meidoorn’, een complex van 26 sociale huurwoningen. Het rusthuis was stilaan toch toe aan een volledige vernieuwing. De werkzaamheden die in samenwerking met het OCMW van Wijnegem gebeurden, begonnen in 2009 en in juni 2012 konden de bewoners hun nieuwe kamers intrekken.

 

Bron: Heemkundige Kring Wijnegem

visie

 

Bij WZG Voorkempen zien we het als onze kerntaak om zorgbehoevende ouderen  (65+) een nieuwe warme (t)huis aan te bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat, allemaal tegen een verantwoorde prijs/kwaliteit verhouding. De familie zien we als een belangrijke partner in de zorg. De bewonersgerichte houding vormt de basis van de organisatie.

 

Onze visie klinkt als volgt:

“De hoogste kwaliteit is ons doel.

Respect en waardigheid kenmerken onze basishouding”.

 

De klant staat centraal in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen:

 • Het gevoel van verlangen iemand te zijn;
 • Het gevoel van verlangen aanvaard te worden zoals men is.

 

Daarnaast doet de WZG het volgende:

 • Er wordt met externe (relevante) actoren overlegd of samengewerkt voor de realisatie van de doelstellingen en opdrachten;
 • Er wordt met de beschikbare middelen een gezond financieel beleid gevoerd, met oog op een verantwoorde zorg- en dienstverlening (na onderhandeling met de klant)
 • Vrijwilligers, stagiairs en studenten die worden ingeschakeld in de werking van de WZG, worden ondersteund;
 • Aan de inspectie de gegevens ter beschikking stellen, die aantonen dat voldaan wordt aan de regelgevingen.

 

Directie

Dhr. Koen Wouters

Algemeen directeur

WZG Voorkempen

Koen.Wouters@WzgVoorkempen.be

Tel. 03 269 51 01

Mvr. Kim Rogge

  Campus- en zorgdirecteur

WZC Rustenborg

Kim.Rogge@WzgVoorkempen.be

Tel. 03 288 20 12

Dhr. Neefs Bart

  Campus- en zorgdirecteur

WZC Verbert-Verrijdt

Bart.Neefs@WzgVoorkempen.be

Tel. 03 269 51 02

Realisatie van de missie en visie in de praktijk

 • Algemeen

  WZG Voorkempen wil aan alle bewoners ‘goede zorg’, een ‘goede woonst’ en een ‘goed leven’ geven. Dit realiseren we door rekening te houden met de individuele noden en wensen, in een nette, propere en huiselijke omgeving, met kwalitatieve zorg die is afgestemd op de fysieke, psychische, en verdere noden van elke bewoner, in samenspraak met de bewoner en zijn/haar familie en andere zorgpersonen. Hoewel we de vroegere thuissituatie niet kunnen vervangen, creëren we, in samenspraak met de bewoner, wel een nieuwe ‘thuis’.

   

  Om de bewoner een goede zorg, een goede woonst en een goed leven te garanderen, hanteren alle medewerkers waarden en normen zoals wederzijds respect, zelfbeschikking, autonomie, privacy, etc.

  Binnen WZG Voorkempen willen we het ‘waardig’ ouder worden en het ‘waardig’ leven voorop stellen.

 • Opname van nieuwe bewoner

  Reeds van bij de opname van een nieuwe bewoner trachten we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wie de bewoner is. Naast de zorgaspecten en de praktische zaken, wordt aandacht besteed aan de vroegtijdige zorgplanning (VZP).

   

  De bewoner krijgt een eigen kamer, nl. zijn nieuwe thuis. Deze mag ingericht worden naar de smaak van de bewoner. Naast de persoonlijke invulling van de kamer, zorgen we er te allen tijden voor dat de veiligheid gegarandeerd is.

   

  Er wordt reeds van bij de opname rekening gehouden met de wensen van de bewoner op vlak van de maaltijden. Voorkeuren en diëten worden genoteerd en doorgegeven aan de keuken. Bewoners kunnen bij ons met smaak eten.

   

  Door, na de opname van de bewoner in het WZC, in gesprek te gaan met hem/haar, de familie en andere zorgpersonen, krijgen we een vollediger beeld van de behoeften en interesses van de bewoner.

 • Het verblijf

  Tijdens het verblijf van de bewoner in het WZC, wordt het initieel opgestelde zorgplan continu bijgewerkt. Zo is de zorg voor de bewoner steeds in beweging, samen met de veranderende noden en behoeften van de bewoner.

   

  We gaan mee in de dynamiek van het leven van de bewoner. Het aangenaam woon- en leefklimaat wordt aangepast aan de noden en behoeften die hij/zij op dat moment nodig heeft. Zelfbeschikking is hierbij een belangrijk onderwerp voor de bewoner: ik ‘mag’ veel, maar ‘moet’ niet veel.

   

  We geven aandacht aan de tradities, feestelijkheden en belangrijke momenten in het leven van de bewoner. Elke bewoner is vrij om zijn levensbeschouwing te beleven zoals hij/zij dit zelf wil.

  Daarnaast kan de bewoner terugvallen op psychologische ondersteuning.

 • Familie

  WZG Voorkempen wil de familie en andere zorgpersonen sterk betrekken bij de zorg, het leven en het welzijn van de bewoner. Ook voor familieleden en andere zorgpersonen is het belangrijk dat zij zich ‘thuis’ en ‘welkom’ voelen.

   

  Dit tonen wij door hen aan te spreken, hen een luisterend oor te bieden, hen te betrekken bij beslissingen die dienen genomen te worden, hen te laten participeren in het leven van de bewoner als zij dit wensen (bv. kledij klaarleggen, maaltijdbegeleiding, deelname aan activiteiten, etc.), maar ook door het organiseren van familieraden waarbij de familie een stem krijgt.

 • COMMUNICATIE

  Om de goede zorg van de bewoner te kunnen garanderen, staan we voor een vlotte en open communicatie  tussen alle betrokken partijen (de bewoner, de verschillende zorgverleners, de familie en andere zorgpersonen).

   

  We gaan vertrouwelijk om met informatie die verkregen wordt uit gesprekken. Privacy wordt te allen tijden in acht genomen.

 • INSPRAAK

  We geven de bewoners inspraak in het dagelijkse leven van het WZC door hen een stem te geven in o.a. bewonersraden, keukencomité ‘s, etc. Bewoners, hun familie en andere zorgpersonen kunnen te allen tijden hun suggesties en eventuele verbeterpunten kenbaar maken.

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697