Wat zijn cookies?

Bezoek je een website, dan zet deze site een klein tekstbestandje op de harde schijf van je apparaat. Dit soort tekstbestandjes worden cookies genoemd. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er ook voor dat je ingelogd blijft terwijl je een site gebruikt. We gebruiken op dit moment enkel functionele cookies wat wil zeggen dat we helemaal geen gegevens van u verwerken als u onze website bezoekt.

 

Uw privacy, onze Zorg

Woonzorggroep Voorkempen is een welzijnsvereniging. Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerkt Woonzorggroep Voorkempen, kortweg ‘WZG Voorkempen’ persoonsgegevens van haar bewoners. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we u zo goed mogelijk inlichten waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.

 

 

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met uw persoonsgegevens:

 

 • De gegevens die we van bewoners verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • We streven ernaar uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren
 • Het woonzorgcentrum neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging
 • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

 

Woonzorggroep Voorkempen is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wenst u meer uitleg? Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via privacy@wzgvoorkempen.be.

 

De gehanteerde bewaartermijnen vindt u terug op:

www.arch.be -> OCMW's -> Vlaams Gewest -> Nederlands

 

Wanneer u vindt dat WZG Voorkempen uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan u steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming die WZG Voorkempen zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Opgelet voor wettelijke beperkingen bij het uitoefenen van uw rechten:

Elke bewoner van wie WZG Voorkempen gegevens verwerkt heeft per definitie rechten die ervoor zorgen dat hij/zij deze gegevens kan inkijken, een kopij ervan kan ontvangen, een vraag tot verbetering van deze gegevens kan stellen enz. Deze rechten kunnen beperkt worden door specifieke regelgeving die op de verwerking van toepassing is. Daarom zal WZG Voorkempen bij elke vraag om een recht uit te oefenen eerst het wettelijk kader aftoetsen. Indien we volgens deze rechten uw verzoek, bijvoorbeeld uw vraag tot inzage, niet (zomaar) kunnen uitvoeren, zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

 

 •    Bewonerszorg

  (kandidaat-)Bewonerszorg is het geheel van activiteiten met het doel een kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening te verzekeren waarbij het welzijn van de (kandidaat-)bewoner (autonomie, participatie, waardigheid en integriteit) en het creëren van een warme veilige thuis prioritair zijn. Het is van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van (kandidaat-)bewonerszorg?

  • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van uw wettelijke vertegenwoordiger);
  • Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
  • Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
  • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
  • Gegevens over uw gezondheid en leefgewoonten;
  • Psychische gegevens;
  • Gegevens met betrekking tot de zorgplan;
  • Sociale gegevens;
  • Evt. gegevens over uw gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
  • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
  • Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens?

  WZG Voorkempen is verplicht om een bewonersdossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Binnen WZG Voorkempen worden uw gegevens opgenomen in het elektronisch bewonersdossier. Het bewonersdossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van WZG Voorkempen voor wie inzage noodzakelijk is om u de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

   

  We delen uw gegevens met anderen buiten het woonzorgcentrum enkel :

  • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, de apotheker,…), of
  • indien dit nodig is bij een ziekenhuisopname of ambulante behandeling, of
  • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
  • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Woonzorggroep Voorkempen houdt zich aan de bewaartermijnen zoals vastgesteld door het rijksarchief. Voor het actieve bewonersdossier is dit 30 jaar na vertrek of overlijden.

   

  WAT ZIJN UW PRIVACY-RECHTEN?

   Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

     RECHT OP BEPERKINGIndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die WZG Voorkempen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indoen blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.   RECHT OP INZAGE EN KOPIEU heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.   RECHT OP AANPASSING            VAN GEGEVENSWanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEIDU kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

   

 •    Bewonersadministratie

  Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van bewonersadministratie?

  Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de bewonersadministratie:

  • Identificatiegegevens
  • Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer)
  • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
  • Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten en woondiensten
  • Sociale gegevens
  • Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
  • Evt. financiële gegevens

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

  WZG Voorkempen verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door WZG Voorkempen.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

   

  We delen uw gegevens momenteel niet met incassobureaus, advocaten en/of gerechtsdeurwaarders voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Woonzorggroep Voorkempen houdt zich aan de bewaartermijnen zoals vastgesteld door het rijksarchief. Voor bewonersadministratie is dit 6 jaar na vertrek of overlijden.

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

     RECHT OP BEPERKINGIndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die WZG Voorkempen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indoen blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.   RECHT OP INZAGE EN KOPIEU heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.   RECHT OP AANPASSING            VAN GEGEVENSWanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEIDU kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

   

   

 •    Medicatiedossier

  In het medicatiedossier (dat onderdeel uitmaakt van uw medisch dossier) beheren wij uw medicatieschema en volgen de bestelling, levering en toediening van uw medicatie op. We delen u mee wie de door ons gekozen apotheker is, wanneer u opgenomen wordt in WZG Voorkempen. De door ons gekozen apotheker verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de medicatiebestellingen.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uwmedicatiedossier?

  Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor het medicatiedossier:

  • Identificatiegegevens
  • Nationaal identificatienummer (Rijksregisternummer);
  • Mutualiteits- en verzekeringsgegevens;
  • Gegevens over uw medicatie

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

  WZG Voorkempen verzamelt deze gegevens om u op een correcte wijze de door uw behandelend arts voorgeschreven medicatie te kunnen toedienen, deze bij de apotheek te kunnen bestellen, laten leveren en factureren.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met de apotheek, met sociale zekerheidsinstanties, met uw mutualiteit en/of eventueel uw hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Woonzorggroep Voorkempen houdt zich aan de bewaartermijnen zoals vastgesteld door het rijksarchief. Voor het medisch dossier is dit 30 jaar na vertrek of overlijden.

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

     RECHT OP BEPERKINGIndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die WZG Voorkempen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indoen blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.   RECHT OP INZAGE EN KOPIEU heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.   RECHT OP AANPASSING            VAN GEGEVENSWanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEIDU kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

   

   

 •    Klachtenregistratie

  Elke bewoner heeft het recht om een klacht neer te leggen bij directie van WZG Voorkempen. De directie zal de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De directie bewaakt de toegang tot het dossier.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van klachtenregistratie?

  In het geval er in uw specifiek dossier een klacht is, verzamelt WZG Voorkempen – in functie van wat nodig is voor de behandeling van uw klacht – volgende gegevens:

  • Identificatiegegevens
  • Gezondheidsgegevens
  • Gegevens met betrekking tot de zorg
  • Evt. financiële gegevens
  • Evt. gegevens over familieleden

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens?

  WZG Voorkempen verzamelt deze gegevens om uw klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van uw klacht, is het mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

  • De zorgverlener over wie de klacht gaat
  • Een professioneel raadgever van het ziekenhuis (bv. advocaat,…)
  • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Woonzorggroep Voorkempen houdt zich aan de bewaartermijnen zoals vastgesteld door het rijksarchief. De inhoud van de klacht en het antwoord zal permanent worden bewaard.

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

     RECHT OP BEPERKINGIndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die WZG Voorkempen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indoen blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.   RECHT OP INZAGE EN KOPIEU heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.   RECHT OP AANPASSING            VAN GEGEVENSWanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEIDU kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

   

   

 •    Sollicitanten

  Wanneer u solliciteert bij WZG Voorkempen zal u een bepaald proces doorlopen. Voor dit sollicitatieproces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen om te kunnen oordelen of we u als medewerker in ons team kunnen verwelkomen.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u?

  • Identificatiegegevens
  • Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
  • Samenstelling van het gezin;
  • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
  • Beroep en betrekking

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens?

  In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met u in contact op te kunnen nemen in kader van een gesprek dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.

  In de tweede plaats verzamelen we uw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of u over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor u zich aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij u soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen die dit mogelijk bewijzen.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Deze gegevens blijven binnen de organisatie van WZG Voorkempen en worden niet gedeeld met andere partijen, behoudens indien in de selectie een assessment en/of een psycho-technische proef is voorzien. In deze gevallen worden de noodzakelijke gegevens doorgegeven aan een extern selectiebureau.

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Uw gegevens worden bewaard tot één jaar na het laatste contact of, ingeval een werfreserve wordt aangelegd voor de duurtijd van de werfreserve zoals aangegeven in de publicatie, indien u hierin wordt opgenomen.

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

     RECHT OP BEPERKINGIndien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heeft u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die WZG Voorkempen nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indoen blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we u hiervan op de hoogte.   RECHT OP INZAGE EN KOPIEU heeft het recht om in overeenstemming met de regelgeving te weten welke persoonsgegevens we van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.   RECHT OP AANPASSING            VAN GEGEVENSWanneer u van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens van u onjuist of niet volledig zijn, dan heeft u het recht om dit ons te melden. In het geval we vaststellen dat het effectief over een onjuist (bv. administratief) of onvolledig persoonsgegeven gaat, passen wij dit aan en zorgen wij er in principe ook voor dat anderen waarmee uw gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEIDU kan ons vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te krijgen en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

   

   

 •    Bezoek aan de website

  Woonzorggroep Voorkempen heeft een website waarop u informatie over de dienstverlening van WZG Voorkempen kan vinden.

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van bewonersadministratie?

  Op dit moment verwerken wij geen gegevens van u als u onze website bezoekt vermits wij momenteel geen cookies gebruiken.

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens over u?

  Nvt

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Nvt

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  Nvt

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  Nvt

   

   

 •    Wifi-netwerk

  Bij uw bezoek aan WZG Voorkempen of bij opname kan u gratis gebruik maken van het Wifi netwerk van Woonzorggroep Voorkempen

   

  CONCREET

  Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van u gebruik van wifi?

  Wanneer u tijdens uw bezoek aan WZG Voorkempen gebruik maakt van het Woonzorggroep Voorkempen – Hotspot Wifi-netwerk worden volgende gegevens van u verzameld:

  • Identificatienummer van uw toestel
  • Type toestel
  • IP-adres
  • Mac adres
  • Uw surfgedrag

   

  Waarom verzamelen we deze gegevens?

  Woonzorggroep Voorkempen verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons Wifi-netwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons netwerk.

   

  Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

  Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

   

  Hoe lang bewaren we deze gegevens?

  De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

   

  wat zijn uw privacy-rechten?

  We koppelen de verzamelde gegevens niet aan uw identiteit. We kunnen dus geen rechten toepassen, tenzij u sluitend kan en wil aantonen welke van de verzamelde gegevens van u afkomstig zijn.

   

   

 

Indien u nog vragen heeft over het Privacybeleid of over de wijze waarop de woonzorggroep als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 

via e-mail:

info@wzgvoorkempen.be of privacy@wzgvoorkempen.be

 

of via de post:

Woonzorggroep Voorkempen Campus Schoten

Verbertstraat 25, 9200 Schoten

Woonzorggroep Voorkempen Campus Wijnegem

Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem

 

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697

 •    Bewonerszorg

     RECHT OP BEPERKING   RECHT OP INZAGE EN KOPIE   RECHT OP AANPASSING   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

 •    Bewonersadministratie

     RECHT OP BEPERKING   RECHT OP INZAGE EN KOPIE   RECHT OP AANPASSING   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

 •    Medicatiedossier

     RECHT OP BEPERKING   RECHT OP INZAGE EN KOPIE   RECHT OP AANPASSING   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

 •    Klachtenregistratie

     RECHT OP BEPERKING   RECHT OP INZAGE EN KOPIE   RECHT OP AANPASSING   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

 •    Sollicitanten

     RECHT OP BEPERKING   RECHT OP INZAGE EN KOPIE   RECHT OP AANPASSING   RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

 •    Bezoek aan de website

 •    Wifi-netwerk